Answers2Prayer  
«ការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គសង្រ្គោះ ... »

Check out our Video version of the Saviour's Call

[Video Version]  | [Français] | [English] |[Español] | [Yoruba] | [Duetsch] [ខ្មែរ។] | [தமிழ்]  | [বাংলা] | [Italiano] | [తెలుగు]

«នៅវេលាដែលគាប់ចិត្តដល់អញ នោះអញបានស្តាប់ឯង ហើយក្នុងថ្ងៃសង្គ្រោះ នោះអញបានជួយឯង» មើលឥឡូវនេះជាវេលាដែលគាប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ មើល ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសង្គ្រោះហើយ»
កូរិនថូសទី ជំពូក :

Salvation Prayer

សេចក្តីអធិស្ឋាន:


សូមមេត្តាអធិស្ឋានតាមសេចក្តីអធិស្ធាននេះឲ្យអស់ពីដួងចិត្តរបស់អ្នកដោយជំនឿ

ព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅស្ថានសួគ៌អើយ!

ទូលបង្គំមករកទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

ទូលបង្គំជឿថា ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់

ទូលបង្គំជឿថា ព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺជានាមឈ្មោះតែមួយគត់នៅ

លើស្ថានសួគ៌ និងផែនដីដែលទូលបង្គំអាចបានសង្រ្គោះ

ទូលបង្គំជឿថា ព្រះវរបិតាបានចាត់ទ្រង់មកដើម្បីជាយញ្ញបូជាលោះបាបទូលបង្គំ

ទូលបង្គំជឿថា ទ្រង់បានសុគតជំនួសបាបទូលបង្គំ

ទូលបង្គំជឿថា ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់គ្របដណ្តប់គ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំ់

ហើយទូលបង្គំសូមប្រែចិត្ត ហើយងាកបែរចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំ

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអើយ!

ទូលបង្គំសូមថ្វាយអស់ទាំងដូងចិត្តរបស់ទូលបង្គំ

ហើយអស់ទាំងជីវិតរបស់ទូលបង្គំផង

ទូលបង្គំសូមឱ្យទ្រង់ធ្វើ់ម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ទូលបង្គំ

ចាប់ពីពេលនេះតទៅទូលបង្គំសូមធ្វើតាមមារគារបស់ទ្រង់!

សូមយាងមកសោយរាជ្យលើបល្ល័ង្កជីវិតទូលបង្គំឥឡូវនេះ

នោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងបំពេញទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់

សូមបង្កើតទូលបង្គំឲ្យបានជាមនុស្យថ្មី!

សូមអនុញ្ញាតឱ្យការនេះត្រូវបានគេដឹងថា ទូលបង្គំជាគ្រីស្ទាន

សូមអនុញ្ញាតឱ្យការនេះត្រូវបានគេដឹងថា ទូលបង្គំបានកើតម្តងទៀត

ទូលបង្គំបានសង្រ្គោះ ហើយទូលបង្គំទទួលបានជ័យជម្នះ!

ទូលបង្គំមានសេរីភាព ហើយទូលបង្គំរស់ជីវិតអស់កល្បជានិច្ច!

ឆ្លោះទៅកាន់ស្ថានសួគ៌!

បដិសេធចោលឋាននរក!

សូមអនុញ្ញាតឱ្យការនេះត្រូវបានគេដឹងថា ទូលបង្គំជាកូនរបស់ព្រះ

សូមអរគុណព្រះយេស៊ូវ! ហើយសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់

សូមបំពេញទូលបង្គំឥឡូវ ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់

សូមធ្វើឱ្យជីវិតទូលបង្គំបានជាទីបន្ទាល់ ដើម្បីជាសគុណនៃសេចក្តីសង្គ្រោះ 

របស់ទ្រង់ ទូលបង្គំសូមដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

អាម៉ែន!

 

ហាលេលូយ៉ាអ្នកបានសង្រ្គោះហើយ! សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្ក្រុមគ្រួសារតែមួយរបស់ព្រះ!

 

 

 

ឥឡូវនេះអ្នកបានសង្រ្គោះហើយ.... !

សូមឱ្យយើងដឹងផង! សូមចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីសរសេរមកយើង ហើយចែកចាយទីបន្ទាល់របស់អ្នកជាមួយយើង! 

 [ទាក់ទងមកខ្ញុំចុចទីនេះដើម្បីទាក់ទងមកខ្ញុំចុចទីនេះ

យើងចង់អធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកនិងបញ្ជូនព័ត៌មានដោយឥតគិតថ្លៃខ្លះដល់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការដើរជាគ្រីស្ទបរិស័ទថ្មីរបស់អ្នក។ សូមសរសើរព្រះអង្គ អ្នកគឺជាចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋាន។


សូមព្រះអង្គប្រទានព្រះពរដល់មិត្តសំលាញ់របស់ខ្ញុំ!

លិន ជាះហ្វើត
នាយកដ្ឋានព័ន្ធកិច្ច

 [ទាក់ទងមកខ្ញុំចុចទីនេះដើម្បីទាក់ទងមកខ្ញុំចុចទីនេះ

 

 

 

"ចូរសូម នោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នក ចូររក នោះតែងនឹងឃើញ ចូរគោះ នោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នក។"

ម៉ាថាយ៧:

© 2002 Answers2Prayer 

ដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងឥតបង់ថ្លៃ

 

The Illustrator: ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឱ្យមើលទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាប្រភពនៃដំណោះស្រាយទាំងអស់ចំពោះបញ្ហារបស់យើង។ វាមានរឿងបំផុសគំនិតប្រចាំថ្ងៃខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណ នឹងខគម្ពីរ ហើយនឹងសារដែលជួយលើកទឹកចិត្តទៀតផង។ HTML និងអត្ថបទសុទ្ធក៏មានទំនេរជូន។

The Nugget: 
បានបោះផ្សាយបីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននេះ បង្ហាញពីភាពផ្តាប់ញារចិត្តខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ នឹងការអធិបាយខ្នាតតូចដែលបានឧទ្ទិសដល់ការទាញមនុស្សជាតិអោយមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នា និងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ទស្សនកិច្ច 

 ការឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិស្ធាន

 

 

យល់ព្រមទទួល ចូរចុចខាងក្រោមនេះ:
The Illustrator
The Nugget

អ៊ីមែលរបស់អ្នក:

ត្រូវដឹងថា អ្នកនឹងទទួលបាន        សារបញ្ជាក់មួយ នៅពេលដែល        អ្នកទទួលបានវាហើយ សូមចុច      លើតំណរភ្ជាប់ដែលបានឃើញ      មាននៅក្នងអ៊ីមែល។

 

 

 

អំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិស្ធាន     ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ 

ការប្រោសជម្ងឺ   ការអធិស្ធាន  ការទាក់នងមកយើង

© ការឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិស្ធាន